Zapraszamy do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego PZŁF za lata 2023 i 2024
17.02.2024 15:08

  Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Związku za rok 2023 i 2024 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

  Warunki przeprowadzenia badania:

  1. Miejsce badania: siedziba PZŁF.

  2. Przekazanie do wiadomości Komisji Rewizyjnej sporządzonych dla Zarządu informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Związku.

  3. Uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i Zebraniach Zarządu.

   

  Do konkursu ofert może przystąpić oferent, który spełnia, co najmniej jeden z warunków:

  - w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających złożenie oferty badał, co najmniej jedno sprawozdanie finansowe Związku Sportowego, 

  - w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających złożenie oferty badał, co najmniej jedno sprawozdanie finansowe podmiotów, które realizowały w badanym okresie sprawozdawczym projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.

   

  Zgłoszenie powinno zawierać:

  • oświadczenie dotyczące spełnienia, ww. warunków wraz ze wskazaniem badanych podmiotów,
  • informacje o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  • oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym (art. 66 ustawy o rachunkowości),
  • informację o cenie za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem,
  • informacje o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego,
  • wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 2 lat,
  • rekomendacje.

   

  Terminy zakończenia badania oraz wydanie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem: 

  • za 2023 rok do 31 maja 2024 r.
  • za 2024 rok w terminie uzgodnionym przez strony. 

  Podstawowe dane ekonomiczne za 2022 rok badanej jednostki

  - zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat 2 osoby

  - przychody 8,9 mln zł

  - suma bilansowa 1,1 mln zł

   

  Oferty należy przesłać z dopiskiem: „oferta na badanie sprawozdania finansowego” w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. na adres sylwia.szymanska@pzlf.pl

  Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

   

  Wybór oferty nastąpi po 29 lutego 2024 r.

  Komisja Rewizyjna zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

  Podziel się na: