Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZŁF
20.07.2021 00:00

  Walne Zgromadzenie Delegatów PZŁF odbędzie się w Warszawie, w Zespole Wejścia Głównego Hali Torwar I przy ul. Łazienkowskiej 6.

  I termin: godzina 11:00,

  II termin: godzina 11:15,

  Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów rozpocznie nową kadencję władz PZŁF. W trakcie zgromadzenia zostaną wybrane nowe władze Związku na czteroletnią kadencję.

  Mandaty dla członków zwyczajnych zostały przydzielone zgodnie z §29 statutu PZŁF. Prosimy o zapoznanie się z listą przyznanych mandatów wraz ze wskazaniem zawodników, par oraz formacji synchronicznych spełniających statutowe kryterium juniora lub seniora wg. stanu na zakończenie sezonu 2020/2021.

  Członkowie zwyczajni powinni zgłaszać delegatów na piśmie do biura PZŁF lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, ze swojego oficjalnego adresu mailowego, na adres poczty elektronicznej PZŁF (office@pfsa.com.pl) wraz z podaniem adresu mailowego delegata. Delegaci, którzy nie zostaną zgłoszeni do dnia 13.08.2021 r. lub dla których nie zostanie wskazany adres poczty elektronicznej nie otrzymają indywidualnie materiałów dotyczących Walnego Zgromadzenia Delegatów i będą mogli zapoznać się z materiałami wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej PZŁF.

  Przypominamy Państwu o zmianie statutu PZŁF w zakresie sposobu zgłaszania kandydatów do władz Związku. Kandydaci do władz PZŁF - kandydaci na Prezesa PZŁF, na Członków Zarządu PZŁF oraz na Członków Komisji Rewizyjnej PZŁF - zobowiązani są najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów (tj. do dnia 13.08.2021 r.) wypełnić zgłoszenie kandydata oraz formularz kandydata i przesłać przedmiotowe dokumenty do biura PZŁF na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszenie kandydata powinno zostać poparte przez co najmniej jednego członka zwyczajnego PZŁF, a w przypadku kandydatów na Prezesa PZŁF co najmniej przez trzech członków zwyczajnych PZŁF.

  Dodatkowo kandydaci na Prezesa lub Członka Zarządu PZŁF urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. mają obowiązek złożyć oświadczenie lustracyjne, a jeżeli wcześniej składali już oświadczenie informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Oświadczenie lustracyjne lub informację należy złożyć przed dniem Walnego Zgromadzenia Delegatów do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Formularz oraz wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego dostępne są na stronie IPN

  Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad i regulaminem Walnego Zgromadzenia Delegatów PZŁF:

  Pozostałe dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Delegatów PZŁF zostaną opublikowane na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia.

  Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Delegatów:

  1. Porządek obrad

  2. Regulamin obrad

  3. Przydział mandatów

  4. Zgłoszenie kandydata

  5. Formularz kandydata

  6. Sprawozdanie finansowe 2020

  7. Sprawozdanie merytoryczne 2020

  8. Sprawozdanie Zarządu z kadencji 2017-2021

  9. Lista zgłoszonych kandydatów do władz

  10. Formularze kandydatów na Prezesa

  11. Formularze kandydatów do Zarządu

  12. Formularze kandydatów do Komisji Rewizyjnej

  Podziel się na: